Chào mọi người!

Con người trong mối quan hệ Thiên – Địa – Nhân giữ vai trò là chủ thể, là trung tâm cần hài hòa và thống nhất với môi trường xung quanh mình. Hay nói cách khác là phải tạo được môi trường hài hòa xung quanh minh. Muốn vậy cần tới thuật Phong Thủy.

“Tướng tùy tâm sinh. Tướng tùy tâm diệt”. Con người nếu không hiểu rõ bản thân mình qua thuật Tử Vi, nhằm thấu hiểu mình sinh ra để làm gì, cần làm gì để hoàn thiện bản thân thì không thể có Tâm thiện. Có Tâm thiện thì cần có môi trường dưỡng Tâm để sinh thành Tướng tốt lành và phú quý mới dài lâu.

Leave a Comment