Lịch Can chi biện luận

Một thiết bị đơn giản hóa để tính lịch âm dương trong thời mạt pháp đã tìm thấy từ thế giới Hồi giáo ở thiên nhiên kỷ hai sau CN. http://hist.science.online.fr/antikythera/DOCS/FLORENCE2009/byzantine-sundial.htm Nó được cho rằng đã được chế tạo và sử dụng trong nội bộ đế quốc Đông La Mã, được người Hồi giáo suy … Read moreLịch Can chi biện luận

Lịch Can chi biện luận

Từ việc giải mã máy Antikythera ta có hai hằng số vũ trụ là năm mặt trời dài 365.2530120482 ngày (365 + 63/249) và tháng mặt trăng dài 29.53059895833 ngày (59/2 + 47/128/12). Qua một thuật giải chỉ dùng các phép tính sô học: string[] thus = new string[] { “t1”, “t2”, “t3”, “t4”, “t5”, … Read moreLịch Can chi biện luận