Lịch Can chi biện luận

Từ việc giải mã máy Antikythera ta có hai hằng số vũ trụ là năm mặt trời dài 365.2530120482 ngày (365 + 63/249) và tháng mặt trăng dài 29.53059895833 ngày (59/2 + 47/128/12). Qua một thuật giải chỉ dùng các phép tính sô học:

string[] thus = new string[] { "t1", "t2", "t3", "t4", "t5", "t6", "t7" };

int jdtests = LichAD.jdFromDate(1, 1, 1001);
int jdtestl = jdtests;
int[] tPLs = cTool.JDdenPhatLich(jdtests, m_MuiGioLich);
int[] tTrangs = cTool.JDdenTrang(jdtests, m_MuiGioLich);
int jdteste = -1;

int thcu = -1, namcu = -1; int demthang = 0; string ht = "";
for (int iis = 0; iis < 365 * 500; iis++) { jdtests++; int[] tPL = cTool.JDdenPhatLich(jdtests, m_MuiGioLich); int[] tTrang = cTool.JDdenTrang(jdtests, m_MuiGioLich); if (tTrang[3] == 1 && tTrang[1] != thcu && tTrang[2] != namcu) { int chi = (jdtests + 1) % 12; int can = (jdtests + 9) % 10; demthang++; thcu = tTrang[1]; namcu = tTrang[2]; ht += string.Format("{0}/{1}/{2} {4} {3}\r\n", tTrang[0], tTrang[1], tTrang[2], Nhtt.NhiThapBatTu[(jdtests % 28) * 3 + 1], LichAD.Can[can] + " " + LichAD.Chi[chi]); } if ((tTrang[0] == tTrangs[0]) && (tTrang[1] == tTrangs[1]) && (tTrang[3] == tTrangs[3]) && (tPL[0] == tPLs[0]) && (tPL[1] == tPLs[1])) { jdteste = jdtests; break; } } int dt = jdteste - jdtestl;

Ta có chu kỳ 3940 ngày cho sự kiện mặt trăng, mặt trời và quả đất trở về vị trí tuyệt đối trên cung hoàng đạo như điểm đầu chu kỳ. Một chu kỳ 3940 ngày chứa 7 tháng trăng nhuận.
3940 ngày cũng là 19 năm mặt trời chẵn:
19 * 365.2530120482 = 6939.807229 ngày.
Cũng là 19 năm mặt trăng với 7 tháng nhuận:
(19*12+7) * 29.53059895833 = 6939.690755 ngày.
Máy Antikythera thực chất là một máy tính tương tự tính toán sử dụng bánh răng với các hệ sô 4 * 7 * 8 * 31.
Thời mạt pháp liên kết chuẩn với máy Antikythera không còn, các dân tộc sẽ phải lập lịch bảng tính toán với các công cụ đơn giản hóa đi rất nhiều sẽ sủ dụng hệ sô 8, 7, 60 tức là 2 * 7 * 8 * 60 mà ta có thể thấy qua thục tế về lịch dân tộc Chăm pa.

Leave a Comment