Lịch Can chi biện luận

Có lẽ phải bàn luận thêm về ngày khởi nguyên của lịch pháp. Nó như gốc tọạ độ trong toán học ngày nay, và phải có người định ra nó. Như dương lịch được người La mã tạo ra trên cơ sở âm lịch của người Hy lạp (sau khi La mã chinh phục Hy lạp năm 120 TCN), và lấy ngày khởi nguyên 1/1/1 liên quan đến Chúa Giê-su. Một giả thuyết rằng cũng đã đổi ngày khởi nguyên âm lịch của người Hy lạp thành ngày Julius là Julius Caesar (tướng và chính khách La mã 100 TCN – 44 TCN). Cũng dễ dàng nhận thấy ngày Julius không có mấy ý nghĩa trong dương lịch mà chỉ bị đổi tên để che dấu quá khứ của nó. Dương lịch ban đầu được gọi là lịch Julius do Julius Caesar giới thiệu và khởi nguyên. Vào năm 1752, thì lịch Julius đã bị sai 11 ngày. Vào năm này, nước Anh cũng đã thay lịch từ Julius sang Gregory.
Vây ngày 1 Julius Giáp Dần ở thời điểm gần bảy nghìn năm trước do ai khởi nguyên. Dĩ nhiên không phải người Hy lạp vì thời đó người Hy lạp chưa có kính thiên văn và đo đếm thời gian bằng đồng hồ cát và cây gậy dưới ánh mặt trời.

Leave a Comment