Lịch Can chi biện luận

Lại bàn về vấn đề ngôn ngữ. Chúng ta đều biết nó có hai phạm trù. Một là tiếng nói, thuộc về ý thức, ngay từ khởi thủy các dân tộc đã có tiếng nói và truyền đời từ cha mẹ đến con cái. Hai là, chữ viết, thuộc về vật chất, được tạo ra bởi các định chế xã hội. Lịch pháp với chức năng ghi lại các sự kiện lịch sử nó phải có cơ sở chữ viết để ghi chép. Nếu qua đường truyền miệng đó là truyền thuyết, dã sử… Thiên văn học để tạo ra lịch pháp cũng vậy. Chữ viết có hai thể loại chính là tượng hình và tượng thanh. Còn có loại thứ ba vừa tượng hình vừa tượng thanh như chữ Triều Tiên. Liên quan đến chữ viết thuộc chủ đề đang bàn luận theo sử sách thì đầu tiên thuộc về văn minh Phoenicia. Vào quãng thiên nhiên kỷ một trước công nguyên người Hy lạp kết thừa và tạo ra kí tự Hy lạp. Rồi đến người La mã tạo kí tự chữ La ting. Sau đó đến các kí tự Anh Pháp…. Chữ quốc ngữ mà chúng ta đang gõ được tạo ra cách đây một trăm năm.

Leave a Comment