Lịch Can chi biện luận

Luận chứng thứ hai của chúng ta là Phật giáo Hy lạp ra đời và phát triển manh mẽ sau cuộc viễn chinh của của Alexandros Đại Đế. Một nghiên cứu chuyên sâu đã đề cập đến một sự kiên vào thế kỷ hai trước công nguyên:
“Nhiều cao tăng Phật giáo là người Hy Lạp, điển hình là Mahadharmaraksita và sự kiện ngài đã dẫn đầu tăng đoàn ba mươi ngàn khất sĩ từ thành phố Alexandria, Hy Lạp đến Anuradhapura để tham dự lễ khánh thành Tháp Ruanvalli vào thế kỷ II TCN được ghi chép trong kinh điển Tích Lan Mahavamsa (Đại vương Thống sử). ”
GIAO LƯU VĂN HÓA ẤN ĐỘ – HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI

cho thấy Phật giáo có những ảnh hưởng phi thường đến Hy lạp cổ đại.

Leave a Comment