Lịch Can chi biện luận

Nguyên đầu tiên Mậu Tí được Thai Dưỡng Sinh bởi Phật Tổ Như Lai. Phật Pháp nguyên này thể hiện ở thờ Thần bởi các đạo sĩ và hoạt động tôn giáo tín ngưỡng ngoài trời gần gũi với tự nhiên. Văn minh động Đình hồ có thể biết đến qua đạo Lão với việc thờ phụng thần tiên. Ai cập với thần Ra, Isis…. Văn minh Indus với thần Shiva. Có câu truyền miệng từ ngàn xưa là “Chín phương Trời. Mười phương Phật”, tức Trời có chín phương là Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, hướng lên là các phương hữu hình ta có thể quan sát bằng mắt thường. Phật có thêm một phương vô hình hay phương tâm linh chỉ có thể quan sát bằng con mắt thứ ba. Như vậy, Phật Pháp bao trùm Trời (Thượng đế), thần, thánh. Có thể thấy qua thần Shiva:
Shiva
“”Trong Phật giáo, ông là Đại Tự Tại Thiên Vương, tên Ma Hê Thủ La (Maheśvara)””
Vào nguyên sau Kỉ Sửu người Ấn độ đưa thần Shiva lên tối cao hình thành đạo Hindu ngày nay.
Các cuộc khảo cổ lưu vực sông Ấn cho thấy hình ảnh đạo sĩ

Leave a Comment